sábado, 27 de mayo de 2023

Homes femíneos e muliebres. A crise do modelo de masculinidade hexemónica reflictida na poesía de Eduardo Pondal

Como complemento á tese desenvolta na presentación “Branca, garrida e fidalga. A muller como símbolo de Galicia en Queixumes dos pinos de Eduardo Pondal” (XI Jornadas Galego-Portuguesas, Pitões das Junias, maio de 2023), onde explicamos a alegoría do rapto ou violación colonial utilizada polo poeta, imos ver agora o que atinxe á retórica da masculinidade na obra pondaliana. Trátase dunha exposición complementaria, pois é que nesta alegoría poética a nación galega, a patria ou matria (representada como muller asoballada), ía ser salvada, protexida e restituído o seu esplendor, polo home, único suxeito político activo dentro da concepción social decimonónica europea.

Ó tempo, esta nova lectura fornecerá probas de que a adxectivación brando, femíneo, muliebre, molente, etc. non constituiu un conxunto de cualificacións misóxinas, como se ten dito, ó non ir dirixidas á muller, senón ó home carente de virilidade (virtus latina: fortaleza, vontade, decisión). E aquí convén precisar que o home “muliebre” ou “femíneo” de Pondal sinala ó home débil, preguizoso, submiso e cobarde, lonxe de supor unha referenza ós homes homosexuais. Só nos faltaría agora, tralos desatinos críticos do pasado verquidos sobre ás creacións literarias do poeta, inventar un Pondal homófobo!

Desliguemos, pois, a masculinidade ou virilidade da heterosexualidade: aínda que a debilidade de carácter no home en ocasións se teña reflictido e explicado como provocada pola impotencia sexual ou pola homosexualidade deste, nin é o caso, nin é así. A crítica implícita no poemario de Pondal e as súas exhortacións van dirixidas a mover ós homes sen virtus, escravos, independentemente da súa opción sexual, que para o poeta semella ser irrelevante.

La Campana de Gracia, 1 mayo 1915. A posición de neutralidade de España durante a Primeira Guerra Mundial explícase como crise de masculinidade, plasmada como feminización do presidente Dato, que aquí aparece vestido de muller (1).

As almas escravas,

d’ideas non grandes,

van pensando mil cousas femíneas,

molentes e infames;

mil soños forxando

qu’o ánimo agobian,

arrastrando infamantes cadeas,

cal brandos ilotas:

esp’ritos brandos,

esp’ritos muliebres,

sendentarios, que lenta consome

e mórbida febre.

Mais a alma do bardo,

enérxica, ousada,

qu’audaz libertade

tan só soña e ama,

vai pensando en propósitos férreos

qu’ergueran a pátria.

Di Manuel Ferreiro: “obsérvese o latinismo femíneo ‘feminino’, a coexistir co sinónimo muliebre ‘feminino, mulleril’, tamén cultismo de forte carga negativizadora (face os adxectivos que significan ou connotan ‘masculino’ ” (Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas), 2017, px. 218). Pero… carga negativizadora para quen? De quen fala o poema? Isto non o explica Ferreiro. Evidentemente fala dos homes que non teñen en mente erguer a patria nin soñan coa libertade, ós que se lles está aplicando estes cualificativos, usados como antónimos de viril ou varudo (esforzado, enérxico, audaz).

Marta Louzao indica que neste poema a escravitude “é comparada cos pensamentos e accións inferiores e viles, os cales á súa vez definen á muller” (“Referencias clásicas en Queixumes dos pinos de Eduardo Pondal”, Estudos Románicos, 2000). Esta interpretación está sesgada polos traballos previos que viron na obra de Pondal contidos misóxinos; os espritos brandos e muliebres son os dos homes afeminados, sen virtus, que se contrapoñen noutros poemas desta obra a modelos de masculinidade hexemónica como os heroes espartanos Brásidas e Leónidas, ou Espartaco. Na obra de Pondal este conxunto de conceptos vencellados ó campo semántico feminino decimonónico connota negativamente se son aplicados ó home, e positivamente cando o receptor é a muller: “tal era a maneira graciosa e molente da doce Baltar”.

Propiamente neste poema o estado de escravitude da nación non é comparado con nada. Pola contra, atribúese e explícase a escravitude como debida a unha crise do modelo masculino, da identidade de xénero, na que o home adoptaba actitudes ou rasgos de carácter propios do rol feminino que non lle correspondían, e era nesa inadecuación onde subxacía o seu envilecemento como home. Á muller non lle afectan estas consideracións, non van dirixidas a ela. Contrapóñense, porén, dous modelos de masculinidade, o hexemónico e a masculinidade afeminada, que representa a perda da potencia política, tropo literario que desenvolveremos someramente máis adiante.

Morrer en brando leito,

entre molentes brondas,

rodeados d’amigos,

q’o pracer nos recordan;

de tímidas doncellas,

imbeles e chorosas,

que p’ra mayor dozura,

na nosa última hora,

ó redor de nos ceiben,

lirios e brandas rosas;

certo he des’parecer cal virgen tímida,

brandamente, e sin gloria.

Oh’ quen morrer poidera,

como o forte Leónidas;

envolto en duro ferro,

n’outras rudas Thermópilas!

por una pátria escura,

d’escravos e de ilotas.

Os modelos de xénero que se contrapoñen na obra de Pondal non son home  / muller, como sinala a crítica: “a dicotomía masculino (positivo, posuidor) vs. feminino (negativo, posuído) atravesa toda a produción pondaliana através dunha adxectivación (como elemento formal máis evidente) que responde a esa dualidade: férreo, viril, ousado, esforzado… vs. femíneo, muliebre, brando, molente…” (Eduardo Pondal. Os cantos eran da Patria (120 poemas), 2017, px. 31). Negamos a maior, pois a oposición de xénero que se revela nos poemas é entre dous modelos de masculinidade: home viril / home femíneo ou muliebre – a morte de Leónidas / a morte dun home que pasou pola vida como unha virxe tímida. A muller queda completamenta á marxe desta oposición, cun papel moi secundario, como corresponde á súa inexistente función política nesta altura. De feito, a muller, cualificada cos adxectivos propios do seu rol (idealizado) na época, resulta doce na súa indefensión (imbele) e fraxilidade, quedando a súa función neste poema limitada a esparcir froles e acompañar chorosa ó moribundo. 

Quen brando vegéta,

en ocio agradabre,

no seo da escura,

nativa cidade;

e a mente envilece,

con causas non graves;

e vida molente,

e lánguida trague;

botándose ó colo,

mil lazos amantes;

non sei que d’imbele,

d’escravo e d’infame,

despede dos membros,

molentes e suaves:

que, doce sorrindo,

quen preto d’él pase,

dirá: —Certo est’home

non pensa ou combate.

O home que leva unha vida molente, branda e ociosa, que non se defende, pola contra, despede coma un cheiro infame. Vese de novo como un mesmo termo (imbele) connota diferente cando é aplicado a un sexo ou a outro, en virtude de se cumple coas expectivas dos roles de xénero da época.

En italiano, lingua que coñecía Pondal polas lecturas de Ariosto ou Tasso, effeminato (afeminado) ten como sinónimos muliebre e femmineo. Advertimos de novo que a feminización do carácter do home, derivada da posible crise de masculinidade da época, á que se responsabilizaba, á súa vez, do caos político, non ía ligada necesariamente a consideracións relativas á orientación sexual, e só indicaba inicialmente debilidade no carácter masculino.

Non obstante a virilidade (a virtus ou fortaleza de espíritu, que está ben que digamos que non é exclusiva dos homes) erróneamente pode reducirse á sexualidade masculina hexemónica (heterosexualidade) e a súa carencia plasmarse como disfunción ou impotencia, sexualidade alternativa ou non hexemónica (homosexualidade) ou satirismo. Reducionismos que non percibimos na obra poética de Eduardo Pondal, mais si na alegoría artúrica do conto do Rei Pescador, cuxa ferida na ingua (a entreperna como metonimia por contigüidade cos xenitais) tiña provocado a devastación e esterilidade do seu reino. Tamén a impotencia de Enrique IV (s. XV) viuse como motivo de incapacidade para o goberno. Con respecto ó satirismo, podemos mencionar a oda de Frei Luís de León que recrea a perda política de España cando “folgaba el rey  Rodrigo con la hermosa Cava en la ribera del Tajo”, entregado á vida molente en vez de ocuparse das causas graves.

Para Berta Lillo a crise da masculinidade iníciase en Europa nas primeiras décadas do século XX, cando a Gran Guerra desestabiliza as relacións de xénero ó emanciparse progresivamente a muller. Mais a aparición do tema da crise do modelo hexemónico de masculinidade nun poeta do romanticismo, anterior ó periodo bélico europeo, incluso anterior á guerra de Cuba (a edición do seu único poemario precede doce anos a “O Desastre do 98”), como é Pondal, impide seguir esta hipótese sostida por tantos teóricos.

Na obra de Lillo pásase revista á crise da masculinidade española de principios do século XX, e ás diversas propostas dos autores que se ocuparon dun tema que se considerou de importancia nacional (Unamuno, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, etc.), pois “las teorías científicas en boga en el momento consideraban las categorías de hombre y mujer naturales y en consecuencia inamovibles […], especialmente la sexualidad de los varones se ligaba a la nación y a su capacidad como potencia” (Nación femenina vs. nación masculina: la imagen de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial, 2021).

Consideramos que a seguinte reflexión de Lillo ven afianzar a complementariedade das dúas lecturas que fornecemos respecto ó rol da muller como símbolo da patria na obra de Pondal e ó rol do home pondaliano na tesitura política de verse como salvador e rexenerador do país (Galicia) afrontándose ó tempo a unha profunda crise de identidade: “violar, en sus dos acepciones principales (quebrantar un acuerdo legal y tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad), enfatiza la conexión que se establece entre la nación y el cuerpo femenino, que actúa como receptáculo moral y físico del honor nacional, y subraya con contundencia el grave deshonor que supone para el país que sus hombres, tradicionalmente encargados de defender a la patria y a las mujeres que en ella habitan, sean incapaces de repeler las afrentas de forma viril”.

Portada da revista Gedeón, 16 de marzo de 1898. No marco do conflito bélico entre España e Estados Unidos (Guerra de Cuba) o Tío Sam presume da súa economía arrodeado de sacos de dólares, e España, do seu valor, cunha exhibición de ovos (metáfora ovos = testículos, que representan por metonimia a esencia da masculinidade, e os valores asociados a esta na época: valentía, fortaleza, decisión...). Destacamos o caixón de ovos "frescos de Galicia" (2).

(1) Viñeta do corpus utilizado por Berta Lillo no seu estudo Nación femenina vs. nación masculina: la imagen de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial, 2021.
(2) Viñeta do corpus utilizado por Lou Charnon-Deutsch: "Cartoons and the Politics of Masculinity in the Spanish and American Press during the War of 1898", Prisma Social, 2015.

martes, 23 de mayo de 2023

Castro do Coto - Leboreiro (Melide). Monumento ó carteiro Alfredo

 

Demarcación da parroquia de Orosa - Palas de Rei.
Pasa pola "mamua del Judeo" e o marco do Coto.Na memoria popular non queda lembranza algunha do paso do Camiño de Santiago polo lugar do Coto e a aldea de Leboreiro (Melide). Os peregrinos só existen dende hai uns corenta anos: "antes non había peregrinos, non pasaba ninguén", comenta a propietaria da taberna. Dende logo que foi así: na época do Códice Calixtino non te había mandas de peregrinos con mochilas, a xente que peregrinaba a Santiago non sería tanta como hoxe en día, e faríao por camiños que non tiñan porque coincidir co que hoxe é o oficial, que viña dende "Palatium Regis" (Palas de Rei) a "Campus Levurarius" (O Leboreiro).

Mais a microtoponimia revela a existencia dunha antiga vía de comunicación prehistórica (camiño francés ou de libre de paso) que pasaba por diante do Castro de Vilacendoi e o Castro do Coto, hoxe convertido nun auténtico patacal, de cuxo recinto dá conta tamén o microtopónimo Torre Vella, cecais parte da fortificación da Idade do Ferro, como elemento de control do camiño (microtopónimo Calzada) que discurría entre O Coto e Leboreiro.

Outros elementos patrimoniais mencionados no Catastro de Ensenada son a mámoa do Xudeo, cuxo nome alude ós pagáns do noso folklore, que agora coñecemos en xeral como mouros, que formaba o límite entre as parroquias de Orosa (Palas de Rei) e Leboreiro (Melide), e ha ser a que pervive no microtopónimo A Mámoa da folla catastral, máis o marco do Coto ou do Escurial.

Temos a sospeita de que o "Monumento al cartero Alfredo", xunto da Taberna do Carteiro, no Coto, é o vello e distinguido marco parroquial; pedrafita reconvertida en monumento conmemorativo pola vía expeditiva de colocarlle unha plaquiña con adicatoria. Non fiamos da historia que se recolle na web de Correos sobre o traslado dun monolito abandonado dende Triacastela, para facerlle a homenaxe ó carteiro Alfredo no Coto, habendo como había tantos marcos territoriais entre Leboreiro e Orosa, e un precisamente no Coto.

Marco do Coto ou "Monumento al cartero Alfredo". O Coto - Leboreiro.
(C) Dolores González de la Peña, 2023.

jueves, 11 de mayo de 2023

A toponimia: patrimonio cultural únicamente inmaterial?

A Xunta de Galicia na súa LEI 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, no seu título V adicado ó Patrimonio Cultural Inmaterial di:

"A Xunta de Galicia velará, xunto con outras institucións da Comunidade Autónoma, pola preservación da toponimia tradicional, que se considera un valor identitario da Comunidade Autónoma así como un instrumento para a concreción da denominación xeográfica dos pobos e dos seus bens".

O erro fundamental desta declaración de intencións estriba en encadrar a toponimia no patrimonio inmaterial, vixiando só a preservación dos nomes de lugar, cando a toponimia está ligada intrínsecamente ó territorio que nomea. Non se entende un topónimo sen o fragmento da xeografía, ou da paisaxe cultural ou natural nomeada. E isto é así porque os topónimos son signos lingüísticos, cunha cara significante (os sons) e unha cara significado (o contido semántico) que se reflicte exactamente no referente designado (no caso dos chamados topónimos transparentes, de significado coñecido).  

Decía Nadja Penko que no futuro inmediato "vaise introducir unha nova xeometría espacial, consistente coa moderna tecnoloxía agraria, pero non necesariamente respetuosa coa organización espacial actual e, en consecuencia, cos nomes do parcelario. A pesar de que con frecuencia son definidos como negativos, estes cambios son unha resposta ás tendenzas actuais, e algo completamente natural no desenvolvemento da paisaxe. A principal razón para valorar negativamente as paisaxes modernas son a súa monotonía, falta de diversidade, de atractivo visual, harmonía e identidade. Pese ás reservas e limitacións mencionadas, unha das formas de protexer o valor das paisaxes culturais tradicionais é a preservación dos field names (nomes do parcelario, microtoponimia). Mais os nomes só poden ser preservados coa única condición de que a súa integridade espacial se manteña" ("Significance of Toponyms, with Emphasis in Field Names, for Studying Cultural Landscape", Acta Geographica Slovenica, 2008).

Sen chegar ó extremo da investigadora, pois sabemos da utilidade de manter a toponimia tradicional ligada ó terreo (aínda que a forma e función deste mudara ou desaparecera) como xeradora de identidade comunitaria, ou como ferramenta para achegarse á historia e á paisaxe pasada, si concordamos con ela na necesidade de manter os field names e a súa integridade espacial sempre que sexa posible, sobre todo cando responden a formas de asentamento, ocupación do solo e actividades tradicionais que forman parte do noso patrimonio cultural e da nosa esencia como pobo.

A concentración parcelaria ortogonal do Castro de Galegos (Frades) desfixo o lado este do recinto castrexo da Idade de Ferro, os seus camiños periféricos e a característica paisaxe de agras de contornos arrondeados desenvolta no entorno.


Unha concentración que tivese protexido a fortificación prehistórica e os accesos tradicionais, con mínimas melloras nos mesmos, e que permitise o traballo cos tractores e outras máquinas (sen ser necesariamente cuadriculada, senón con outras xeometrías adecuadas ás formas dos polígonos agrarios subxacentes) tería sido moito máis oportuna e respetuosa coa paisaxe tradicional e a toponimia que a nomea.

Castro de Galegos no Voo Americano de 1956-57.

Inter duos rivulos = Inter ambas aquas e outros interamnes

As nosas Mesopotamias


A frase locacional inter duos rivulos é das máis frecuentes na documentación medieval á hora de situar unha fundación ou un lugar. Normalmente explicítanse os nomes dos dous ríos a continuación, e ás veces utilízase a variante inter ambas aquas / amnes ou inter ambos rivulos, fornecéndose o nome destes: "Inter ambas amnes Ulie et Deza" (Camanzo, 1096). Queda claro nestes contextos que "ambas" é o adxectivo dual latino ambo, ambae, ambo, "ámbolos dous, ámbalas dúas".

Case calquera elemento da paisaxe entra en combinación coa frase locacional inter ambos ou inter ambas, amáis dos hidrónimos: pandos, montes, cangas, portos, pontes, castros, casas, vilas, igrexas, valos, carrais, veredas, antas, lagoas, viñas, devesas...

Pese ó anterior, tense argumentado que os topónimos tipo Ambas Mestas non estarían formados polo adxectivo dual latino ambo, ambae, ambo, senón polo céltico ambe, "auga, río" (termo coñecido polo Glosario de Endlicher) máis o adxectivo Mestas procedente do latín mixtas, "mesturadas, mezcladas", o que faría referencia a unha xunta de augas ou ó punto no que un afluente desemboca no río principal. A idea parte de Corominas (1), e baséase no valor de adxectivo que lle otorga a Mestas; se Mestas é adxectivo, Ambas terá que ser forzosamente un substantivo (non o adxectivo dual latino), e por isto recorre ó substantivo céltico ambe, "auga, río". Ambas Mestas = augas mesturadas.

Mais o valor exclusivamente adxectival de Mestas é dubidoso, toda vez que se atopa como substantivo continuamente na documentación medieval:
 • per illas mestas de Freznedo (ano 780)
 • per illas mestas de agua de Bao (1025)
 • per mestas de Lourenzana & Masma (1117)
 • as mestas de Asperancia (ano 1120)
 • mestas de Loura (ano 1174)
 • et inde per rivulum de Guaa sicut intrat ad Mestas d' Escourido (1257)
No último exemplo vese ben claro o sentido de "confluencia" de Mestas. Este feito, máis a súa categorización como substantivo, leva a pensar que Ambas Mestas é un topónimo como os demáis, composto polo adxectivo dual de orixe latino máis o substantivo Mestas, que indicaría a existencia nese punto dunha confluencia de dous ríos.

Erra Bascuas, pois, ó declarar que "está claro que Ambasmestas (en la confluencia del Sil y el Miño) es una formación híbrida del celta ambas + latín mixtas, y no puede tener otro sentido que el de "aguas mezcladas", con un claro valor apelativo de ambas", o que poría en evidencia, segundo o investigador, que a palabra céltica amba aínda estaba en uso no século XII. E continúa errando cando di que Augas Mestas (Quiroga - Lugo), na confluencia do Lor e o Sil, documentado como "Ambas Mestas" no ano 983, indica un cambio de Ambas por Augas o que apuntaría a un calco romance "revelador del valor apelativo que por estas fechas tenía el celta ambas" ("Celta amba 'agua', conservado como apelativo en Galicia hasta el siglo XII. Derivado *ambra", Studi Celtici, 4, 2005).

Na nosa opinión, o cambio do histórico "Ambas Mestas" por Augas Mestas (Quiroga) supón a perda do adxectivo dual latino, por conter o plural Mestas xa un matiz semellante. Pola súa parte, o substantivo Mestas semella que precisou ser glosado máis extensamente como Augas Mestas.

Ambas Mestas e Ambas Casas en Vega de Valcarce (León) - a contigüidade dos topónimos descarta que o céltico ambe entre na formación do primeiro.


Unha extraordinaria aportación do cartulario de Guimarães amosa como a localización nun interamnium podía expresarse de varias formas, todas elas en combinación con adxectivos duais:

inter bis amnes - bis é tamén un dual latino
utrasque Aues - utrasque, tamén un dual latino (uterque), xunto co hidrónimo Aues
inter duas amnes - duas, numeral dual
inter ambas Aues - ambas, dual latino

 • "quorum baselice fundate cernuntur in loco nunccupato Morarie fundo inter bis amnes utrasque Aues sibe [entre dous ríos ou ambas Aves] et inter duorum alpes Unione et Caballorum montes suburbio Bragarense haut procul a Termas Calidas et deorsum ponte lapidea id est Sancte Thecla" (Guimarães, 983)
 • "inter duas amnes Ave e Avizella" (Guimarães, 950)
 • "villa nominata Crexemir que est secus fontano Selio territorio Inter Ambas Aues" (Guimarães, 926)
Textos que sinalan en Portugal o uso destas fórmulas, unha delas co dual latino ambas, cuxo uso Bascuas limitaba ó entorno de Lugo para derivar delo que a provincia lucense fora o foco do suposto celtismo ambas (ambe = río). Ademais, apuntan á equivalencia entre o latín amnis [río] e o paleouropeo Aue, que aínda estaría en uso como apelativo no século X.

Unha outra variante é bisria e Bisaquis:
 • "quorum baselicam vel monasterium constructum esse cernitur inter bisrivula Naviola et Squadro, territorio Tybris" (Celanova, ano 963)
 • "in terra Bisaquis, inter duo flumina Eume et Iuvia" (Caaveiro, ano 1175) - arciprestazgo de Bezoucos
(1) V. a revisión de Abelardo Moralejo á hipótese de Corominas, en "Ojeada a los topónimos hispánicos y especialmente a los gallegos de origen prelatino de J. Corominas", Verba, 1978.

martes, 9 de mayo de 2023

A Ficheira

 


A Ficheira é unha rúa de Pitões das Júnias que leva este nome por baixar en parelelo a unha pequena fecha, do latín fistula, "canle de auga". Co sentido de fervenza ou pequena caída de auga, recollera José Luis Pensado A Ficheira de Entrimo (v. Cabeza Quiles, Toponimia de Galicia, 2008).


Pequena canle de auga ou ficheira entre o rueiro de Pitões das Júnias. 

lunes, 1 de mayo de 2023

Limiñoa

 

Situación de Limiñoa (Ponteceso) na marxe ou límite de varias parroquias.

Do latín limen, -inis, "porta, entrada, límite", xurdirían os derivados Limiñoa (Cores - Ponteceso) e Limiñón (Abegondo e Chantada). Pero para Isidoro Millán González-Pardo "este topónimo, que asciende a una base *liminiola, pertenece al tema de significado hídrico, probablemente, a que asciende el griego limen, "laguna", o el nombre de nuestro río Limia. Presumo que se relaciona, topográficamente, con el sinuoso curso y primitiva apelación del río que atraviesa la parroquia, conocido por río das Chancas, o Xaveira, o río de Mens o de Vaa" ("Toponimia de Ponteceso", Cuadernos de Estudios Gallegos, 1993-4).

Dunha forma diminutiva *lim(i)niolos, xurdiría, con asimilación regresiva l-n > n-n *Limñós > Niñóns (Ponteceso), tamén nun límite parroquial. Aínda que Isidoro Millán facíao provir de *Nemeniolos, base que xa aparecía nun documento do ano 860: Nemenio > Nemeño.

domingo, 23 de abril de 2023

Pondal en clave política nas XI Jornadas Galego Portuguesas de Pitões das Júnias


Cumprindo a obriga académica de difundir a lectura política que vimos de atopar na revisión da obra poética de Eduardo Pondal, que restitúe o significado orixinal da mesma e devolve ó seu autor a calidade humana cuestionada pola crítica, desta vez participamos nas Jornadas Galego Portuguesas de Pitões das Júnias cunha palestra titulada "Branca, garrida e fidalga. A muller como símbolo de Galicia na obra de Eduardo Pondal".

As Jornadas celebraranse o 6 e 7 de maio. Non é necesario inscribirse pero apurádevos na reserva de aloxamento, pois o pobo non é moi grande e poderiades quedar sen pousada.