viernes, 6 de diciembre de 2019

Cubelo

Casas de Cubelo, normativizado como O Covelo, junto al Castro de Ledoira (Frades).
(C) Visor PBA de la Xunta, capa del Vuelo Americano de 1956-57.

Hay un buen artículo del profesor Antón Santamarina sobre la pertinencia de Covelo y formas con uve para la serie de topónimos que nos va a ocupar (“Covelo, covela, cubelo, cubela. Un problema gráfico e etimolóxico”, en E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato: A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Santiago, 2008, pgs. 609-629), a él me remito para las etimologías vigentes, que básicamente son: cova / covo, "cueva / hueco", o cuba / cubo, "recipiente, depósito".

Una tercera posibilidad que considero interesante para sustentar el modelo de continuidad habitacional de los castros en su entorno inmediato mediante la formación de aldeas contiguas u otro tipo de pequeños establecimientos es el étimo latino cubiculum, "cubil, cámara, dormitorio", que evolucionaría a *cubello / *cobello (en castellano, cobijo). Suponemos que la terminación en -ello acabaría siendo sustituida por la del diminutivo en -elo, quizá por interferencia con las formas que menciona Santamarina. Asimismo, el sentido de "dormitorio" se habría ampliado a otro genérico, "lugar de habitación, cobijo".

2 comentarios:

Carlos dijo...

En galego deu a forma 'acobillo'. Dar acobillo, resgardar, abrigar, acoller. Non parece tan claro que poida dar Cobelo.

Andregoto Galíndez dijo...

Non, por suposto que non está nada claro. É só unha posibilidade a explorar. Non hai probas de que se teña producido noutros casos a sustitución sen máis dunha terminacion por outra, non existen *cortelos, montelos... por iso falo dunha interferencia con cubelo (de cubo) ou covela (de cova). Neste caso a ubicación das Casas de Cubelo xunto a un castro, ca mesma función que un vicus ou unha aldea, levoume a forzar a etimoloxía na procura de étimos habitacionais.