domingo, 30 de enero de 2022

O nome da Vella: Mariana

A parroquia de Rúa (Xove) limitaba segundo o Catastro de Ensenada (1750) no seu extremo máis occidental na Cruz de Mariana, aí daba a volta cara ó leste. Sen dúbida, xa que aínda se manteñen os límites parroquiais, trátase dunha mención á estela antropomorfa que hoxe se coñece como Cruz do Pau da Vella onde limitan sete parroquias: Santo Isidoro do Monte (Xove), San Xiao de Castelo (Cervo), Santa María de Rúa (Cervo), Santaia de Budián (Valadouro), San Xoán da Laxe (Valadouro), Santa María de Vilacampa (Valadouro) e Santo André de Boimente (Viveiro). Atopamos, pois, o nome da Vella, ou un dos seus nomes, xa que tivo moitos... A identificación da Cruz de Mariana como a de Pau da Vella garante a identidade entre as dúas figuras mitolóxicas da Moura e da Vella.

O nome Mariana pódese clasificar dentro da ben coñecida familia de nomes que levan as mouras do noso folklore ou mitoloxía; Rafael Quintía sintetiza esta cuestión da onomástica das mouras, que adoita aparecer formando "tríades cuxos nomes son Laureana, Aureana e Ana; Xoana, Ana e Viviana, ou mesmo mouras con nomes como Oureana ou Ana Manana, cuxo nome contén por tres veces a significativa partícula ana" (Mariña: de deusa a santa, 2017). Vemos nestes casos o carácter polimorfo da antiga divindade. O seu nome, ademáis, parte dunha forma base ana, que ligamos ó significado de "nai" nunha lingua preindoeuropea presente tanto no turco anne como no hitita anna. Cecais o nome de Mariana sexa unha cristianización (solapamento dos nomes da Virxe María e da súa nai, Santa Ana), mais tamén pódese pensar que o nome destas dúas mulleres, María e Ana, foi tomado do da antiga divindade da natureza, a Vella Nai (Mari-Ana).

Pedra da Vella (Vinxeira Pequena - Culleredo), localizada por José Carlos Pino.
(C) Andregoto Galíndez, 2022

No estudo de Paulette Galand-Pernet, "Augures et pierres trouées: toponymie et légendes maghrebines" (Almogaren, VII, 1976), analízase a lenda da Vella de Acla que recolleu en Rabat no 1956. A lenda semella ter sido islamizada (nela a deusa chámase Fátima) mais presenta moitos trazos que a vencellan ós antigos mitos sobre a divindade da natureza:

 1. realiza multitude de tarefas pesadas
 2. é considerada unha santa: ten poder benéfico e de conceder favores
 3. a súa morte sucedeu arrodeada de lóstregos
 4. xunto á súa tumba érguese un penedo, onde ela sentábase adoito mentras vivía
 5. no penedo prácticase un culto litolátrico (arroxar pedriñas nun burato do penedo como bo agoiro se caen no burato)
 6. ten a capacidade de desprazarse a grande velocidade (episodio da viaxe á Meca, onde sempre vai diante do peregrino aínda que el camiñe ben rápido e ela non vaia dacabalo; episodio onde recolle o gando á noite nun tempo récord para unha distancia que serían necesarios dous días de viaxe para percorrela)
 7. pastorea o gando; é pastora
 8. ten toponimia asociada: agaras n tfQirt, "o camiño da Vella", tiziGt / tazrut, "o penedo da Vella"
 9. a súa tumba é lugar de peregrinacións ou romeirías o 10 de marzo, coincidindo cun cambio de ciclo estacional
Resúltanos moi significativo que na cultura bereber, pobo có que gardamos unha grande afinidade xenética, a figura mitolóxica da Vella comparta coa nosa tantas características. Entre elas destacamos que aparece vencellada ó gando, controlándoo, cualidade que xa tiñamos debuxado na entrada Vella Morta.

viernes, 28 de enero de 2022

Divisoria de augas ou camiño natural Landro - Ouro. As turbeiras do Xistral

Moi preto de Erbellás (Ourol) a promotora Desarrollos del Malache (Zaragoza) prentende construír a balsa superior dunha central hidroeléctrica reversible, agora mesmo en tramitación por parte do Estado: "Anteproyecto de central hidroeléctrica reversible Xistral: Términos Municipales de O Valadouro, Ourol, Alfoz, Cervo y Xove (Provincia de Lugo)". Mais o feito de que se califique enganosamente de reversible, non quere dicir que se vaia reverter en dez ou vinte anos; reversible refírese só ó ciclo da auga coa que funcionaría.

En fin, o que tería que ser unha paisaxe, o Xistral, dotada da máxima protección polo seu valor ecolóxico - zona de turbeiras que son reservorios naturais de carbono - vai presuntamente destruírse.

Luis Gómez-Orellana, Boris Hinojo Sánchez, Marco Rubinos Román, Pablo Ramil-Rego, Javier Ferreiro da Costa e Carmen Cillero Castro indican no seu estudo adicado ás turbeiras do Xistral que "la existencia del hábitat de interés comunitario Turberas altas degradadas que todavía pueden regenerarse de manera natural (Nat-2000 7120), motiva que sea necesario recuperar ese espacio como reservorio. En todo caso, resulta paradójico que para lograr el fomento de energías renovables que no producen emisiones directas de CO2 a la atmósfera, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de lucha contra el calentamiento global, se destruyan ecosistemas que funcionan como reservorios de carbono y que constituyen el mayor reservorio a largo plazo del Noroeste de la Península Ibérica" ("El sistema de turberas de la sierra de O Xistral como reservorio de carbono, valoración, estado de conservación y amenazas", Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Geol., 108, 2014).

O equipo autor do proxecto da central hidroeléctrica reversible, os asturiáns Taxus, di que a balsa superior obxecto desta entrada no blog vai nun "terreno sin uso económico, salvo una mínima parte agrícola y forestal, formado por bosque y matorral principalmente". Iso non é así, basta entrar no Visor do Catálogo das Paisaxes de Galicia e cargar a capa Unidades da Paisaxe - Cuberta, para ver que o espazo que pretende ocupar a balsa superior da central, ó leste de Erbellás, no Chan de Vilacampa, está marcado como turbeira. Non pode, polo tanto, autorizarse a instalación nun terreo sensible e dotado de protección legal ó ser un hábitat vital e de intererese comunitario do tipo Turbeiras altas degradadas que aínda poden rexenerarse de maneira natural (Nat-2000 7120).


Zona de turbeiras do Xistral segundo o estudo citado de Gómez-Orellana et. al.

Polo tanto, aínda que o Xistral non estea protexido coa súa integración efectiva na Rede Natura, de facto estao pola directiva citada que se desenvolve no "MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA (MAP) PARA NATURA 2000 en GALICIA con arreglo al artículo 8 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (la Directiva sobre los hábitats) para el marco financiero plurianual para el período 2021-2027" da Consellería de Medioambiente da Xunta de Galicia. O proxecto así formulado nesa ubicación non é viable legalmente.

Por se fose pouco, ó feito de ser un terreo de turbeira, engádese que a pretendida ubicación da balsa (marcada neste mapa cun ariño verde fosforito) vai nunha paisaxe caracterizada por ser unha divisoria de augas entre as bacías hidrográficas dos ríos Landro e Ouro, un camiño natural, tamén dotado de protección.

Estas vías naturais de tránsito conformadas pola topografía fluvial das nascentes, que regulan os acuíferos, van sempre acompañadas das pegadas dos nosos devanceiros. Teñen, porén, altísimo valor etnográfico e histórico. A divisoria aparece inzada, como sempre, de castros (estreliñas vermellas), necrópoles tumulares, petróglifos ou estelas megalíticas (estreliñas verdes). Pasamos a enumeralos segundo van sinalados no mapa dende o Pau do Lamoso ata o Pau da Vella, seguindo o catálogo de bens inventariados por Patrimonio da Xunta de Galicia:

 • Mámoa das Pedragosas
 • Petróglifos e mámoas de Chao de Sinás
 • Mámoas de Chao da Arca, da Modia e do Coto do Carballo - na periferia de Curbel, arqueotopónimo que podería ter como referente un antigo curro ou asentamento prehistórico que se debuxa perfectamente no mapa do Voo Americán de 1956-57.
 • Os Castros de Vilacampa - estreliña vermella sobre o proxecto da balsa superior.
 • Mámoas do Chao de Moil
 • O Pau da Vella (estela antropomorfa neolítica - fotografía incluída no mapa)
Recinto oblongo do Curbel xunto das mámoas de Chao da Arca.

O paradoxo que comentabamos arriba, da enésima pretensión de expolio irreversible, ecolóxico, histórico e etnográfico, que vai arrasar có noso territorio enmascarado tralo sacrificio en prol das enerxías renovables, ten que ter un límite na sensatez.

Pretendida ubicación da balsa superior nunha captura do Visor de Aproveitamentos Forestais da Xunta de Galicia; amósanse as zonas de exclusión riscadas con liñas laranxas clasificadas como "Parques, reservas e monumentos naturais, ZEPA, áreas prioritarias de especies ameazadas e hábitats sensibles".

martes, 25 de enero de 2022

As Ghrobas de Anghrobe (Narón)

Rescatamos este interesantísimo topónimo, xa mencionado por Pena Graña na súa Historia de Narón III (sen reducilo a ningún referente concreto, que saibamos). Atopámolo no Catastro de Ensenada, onde comeza a demarcación de San Martiño de Xubia: "en el marco do Pereiro agua arriba a las Crovas de Angrove y de ellas a la Pena Gallada de Ferreira, y de allí al marco que está pegado a la pared que llaman el Mormoiral y ahora se dice de Lodairo...". Evidentemente a transcrición Crovas amosa un caso de gheada en posición inicial, de aí a miña proposta de grafar o topónimo con gheada nas dúas posicións, inicial e tras o n velar.

Unha vez que localizamos o primeiro marco á beira do río Pereiro (actual Rego do Salgueiro, que verte na ría á altura de MEGASA), se o percorremos cara arriba pola banda oeste chegamos ó Castro de Sequeiro, que ten que ser o lugar que antigamente se denominaba As Ghrobas de Anghrobe, pois é que o nome de groba alude ás trincheiras e excavacións que arrodean os asentamentos fortificados do Ferro, ou ben a antigas excavacións mineiras (mais aquí, que eu saiba, non sería o caso, pois non coñezo que houbera traballos de extracción de mineral na contorna). Angrova, engrova- "Paso hondo y estrecho" (Concepción Fernández López, 1981).

Río Pereiro (actual Rego do Salgueiro) nun mapa de 1904 (Expediente para "Aproveitamento de auga no río Pereiro...", no Arquivo Galiciana).

Sospeitamos que as mencións toponímicas ás croas castrexas poderían ser en realidade grobas nas que se produciu lenición da oclusiva bilabial intervocálica e posterior perda da mesma, así como gheada en posición inicial, que evolúe cara o son oclusivo velar sordo [k]: groba > ghrowa > kroa. Independentemente de que na documentación medieval se fale das coronas (croas) como a parte máis elevada dun monte ou castro, teriamos un outro termo groba > croa, en referencia ó conxunto de foxos e terrapléns ou trincheiras dos castros.

Respecto ó segundo elemento, Anghrobe, pouco máis podemos dicir que apuntar que moi probablemente sexa outro topónimo en -obre, como Sillobre, Barallobre, etc. Neste caso cadraría moi ben a coñecida proposta de interpretación deste tipo de topónimos como derivados do céltico briga, "elevación, fortificación en altura".

Castro de Sequeiro ou das Ghrobas de Anghrobe.
Imaxe capturada do Visor PBA da Xunta de Galicia.

jueves, 20 de enero de 2022

Castro dos Cabróns - Erboedo


 Novo castro en Erboedo (A Laracha), chamado dos Cabróns.

Dentro de non moito tempo, cando o territorio estea infestado de eólicos, plantacións de aproveitamento forestal, hidroeléctricas, explotacións mineiras, e as súas respectivas pistas de servizo, viais, AVES, etc., non quedará nada do noso rural, que é como dicir que desaparecerá a nosa esencia. Os arqueólogos, etnógrafos e historiadores terán pouco que prospectar ou investigar no seu traballo de campo, có patrimonio desmoroado, esnaquizado, petróglifos desfeitos, mámoas arrasadas, castros desmantelados, parcelarios reconcentrados... A forma de achegarse ó estudo da nosa paisaxe histórica será, pois, case meramente nominal, é dicir, literalmente a través dos nomes de lugar e mediante a arqueotoponimia.

Grazas a esta disciplina filolóxica pódese, sen necesidade de ter un correlato real na paisaxe, reconstruír esta examinando a dispersión dos nomes, tendo en conta a súa etimoloxía, e a súa distribución con respecto ós acuíferos, para determinar como se artellaba o territorio hai varios miles de anos. Na fotografía lese perfectamente na microtoponimia a estrutura do castro de Erboedo: a croa, e o campo principal (Campo Real) ante o acceso (Portela) e a antiga paisaxe gandeira na contorna nos microtopónimos Parada, Estremadoiro e Fonte Besteiros (de besta, animal, non de bésta, arma). Os límites do territorio corren pola divisoria de augas, e lense na microtoponimia: Marco Danta ou da Anta, Pedra do Carallo (pola forma fálica da pedrafita), Lagoas (nome con frecuencia vencellado a megálitos, situados nas divisorias das augas).

Seguindo os límites desta parroquia de Erboedo no Catastro de Ensenada (meados do século XVIII) atopamos un novo castro sen catalogar: "... va en derechura a otra piedra llamada da Moura, de allí sigue diferenciado este término del de Loureda por el Coto do Fieital, hasta la Fuente Besteiro*, y marco grande que dicen Dante, de este xira a un marco sito donde llaman Pedrón, o Moíño Vello, de aquí a la Fuente de María Núñez, a la de Seixos, y pasando por la falda del Coto da Graña, se viene a la Cueva y Casal de Elvira, de allí a la Fuente do Capelán, Castro dos Cabrós, porto da Vella, Casal de Xerpe...".

Castro dos Cabrós (aparece cunha corrección) e figura da parroquia de Erboedo.
(C) Catastro de Ensenada.

Tras ubicar a Fonte de María Núñez consultando as Minutas Cartográficas do IGN, hoxe Fonte Seca, e localizar Capelán e Cabróns na capa catastral, situamos o castro preto dos seus contrafortes, ós que semella aludir o microtopónimo Cubo. Lamentamos non ter atopado a Pedra da Moura (preto do Fieital, linde polo oeste) e o Porto da Vella e a Xerpe, que estarían a continuación do castro, pois son  importantes figuras da nosa mitoloxía; veñen ben para remitir cronolóxicamente a fundación territorial a tempos moi recuados. Neste contexto mitolóxico suxerimos que os Cabróns ós que alude o nome do asentamento poderían ter sido os mouros, míticos habitantes dos castros galegos. Este nome faltoso daríaselles localmente por imaxinalos como diaños, pagáns, malévolos acaparadores do ouro... (o que se recolle no noso folklore). Tamén Cabróns pode estar empregado como sinónimo de Castróns (habitantes dun castro).

*Cóntanos o amigo Masús, da Laracha, que a mámoa de Carboeiros, xunto da Fonte Besteiros, está xa moi arrasada, mais que moi preto poden observarse aínda os buratos no chan onde se facía o carbón.

martes, 18 de enero de 2022

Anta pintada de Antelas*

*Publicado en Celtiberia.net en abril do 2006

El anta pintada de Antelas (Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades, Portugal) es monumento nacional desde 1990 por el alto interés de las pinturas rupestres que decoran su cámara, sin duda las mejor conservadas de toda la Península. Marc Devignes la describe como “el Lascaux del megalitismo”. 

Ortostato C2.

La decoración en zig-zag propia del megalitismo tiene otro exponente semejante en el dolmen de Moruxosa. En el contexto del megalitismo europeo cabría relacionar los motivos en zig-zag con los grabados representados en uno de los laterales de la cámara de la cista de Göhlitzsch (Alemania), originalmente pintada en rojo.


Algunos autores consideran que las cuatro bandas en que alternan zig-zags con varias orientaciones son grabados que intentan reproducir el esquema del tejido de unas alfombras o tapices que amueblarían la cámara. A estos objetos secundarios, en cuanto son reproducciones de otros reales, se les denomina esquevomorfos: cambia el soporte (piedra / tejido) pero se mantiene el diseño estructural y ornamental del original.

El dolmen de Antelas está constituido por una cámara funeraria de ocho ortostatos de 2.5 m de alto, y un corredor abierto aproximadamente a naciente. Las pinturas que decoran exclusivamente la cámara se encontraban enterradas y quedaron al descubierto en 1956 con las excavaciones arqueológicas desarrolladas por Albuquerque, da Veiga Ferreira y Viana.

En la decoración se han utilizado dos colores, rojo y negro, el rojo con dos tonos, uno muy intenso. El material orgánico, madera carbonizada en el pigmento, permitió datar las pinturas por el Carbono 14, situándolas en una franja entre 3.625 y 3.140 a. C. En la campaña de restauración y protección llevada a cabo en 1993 aparecieron pedazos de ocre rojo y un molino manual que pudieron intervenir en la preparación de los colorantes.

No podíamos dejar de mencionar la atención del Dr. Filipe Soares del Museu de Oliveira de Frades, que además de acompañarnos personalmente en la visita al dolmen nos proporcionó material fotográfico y la bibliografía que hemos utilizado para esta breve presentación.

-Manuel Lopes Martinho: “Anta Pintada de Antelas: Jóia Arqueológica que merece ser conhecida e divulgada”, Boletim Municipal de Oliveira de Frades, nº 6, Año 2, 1988
-Marc Devignes: “Antelas, Jóia da Pré-história Portuguesa”, Boletim Municipal de Oliveira de Frades, nº 80, Año 8, 1995
-“Trabalhos de restauro e protecção no dólmen de Antelas concluídos na sua primeira fase”, Boletim Municipal de Oliveira de Frades, nº 70, 71 e 72, Año 6, 1993
-Domingos J. da Cruz: “Dólmen de Antelas (Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades, Viseu). Um sepulcro-templo do Neolítico final”, Boletim Municipal de Oliveira de Frades, nº 86, Año 9, 1996

EL ORTOSTATO DE CABECERA DEL ANTA DE ANTELAS


En el centro un cuadrangular bajo un pequeño pectiniforme recuerda a una especie de diablillo con cuernos.

Según Alburquerque, da Veiga Ferreira y Viana (1957) en este ortostato la figura central cuadrangular es la representación de un ídolo-placa de pizarra, femenino, sobre el que se sitúa la peineta. Gonçalves parece que acepta en parte la idea de los autores anteriores, y hasta reconoce que en el ídolo de Antelas hay dos ojos (dos pequeños cuadrados negros justo bajo la peineta) que equivalen a la doble perforación de algunos ídolos-placa en pizarra. Sin embargo no está de acuerdo con el sexo del cuadrangular; considera que no hay motivos suficientes para asignárselo. En mi opinión sí hay: se trata de una figura femenina en la que se indica el sexo mediante un pequeño entrante semicircular en la parte inferior. Esta forma de representación de los genitales es similar a la que se encuentra en un ídolo sobre cerámica cardial que “tiene entre las piernas la impronta del ápice de una concha y parece indicar la figuración de una vulva, si esto fuera cierto estaríamos ante una divinidad femenina vinculada con la fertilidad agrícola” (Sanchidrián). Y otro argumento bien visible es la peineta sobre el cuadrangular, que podría enlazar con el peine de las mouras, esos seres mitológicos que habitan los dólmenes y se aparecen frecuentemente a los caminantes peinando sus cabellos, según cuentan numerosas leyendas populares.

La equivalencia o identidad entre el ídolo cuadrangular de Antelas y los ídolos-placa en pizarra puede observarse comparándolos. Los de pizarra incorporan los motivos en zig-zag a modo de estampado del vestido o cuerpo, en cambio el de Antelas los desarrolla fuera del cuerpo, como enmarque. La forma y hasta la doble perforación coinciden.

Bibliografía

-Gonçalves V, “As deusas da noite: o projecto Placa Nostra e as placas de xisto gravadas da regiao de Évora” en http://www.ipa.min-cultura.pt/pubs/RPA/v7n2/folder/03.pdf
-Sanchidrián JL, Manual de arte prehistórico, Ariel, 2001, pg. 379. Capítulo interesante también para paralelizar los motivos del arte macroesquemático (zig-zags, ídolos) con los del megalitismo.

domingo, 16 de enero de 2022

Cristo de Mouraz y necrópolis de Pena Branca*

 *Publicado en Celtiberia.net en xaneiro de 2008.

Continuando la ruta que habíamos descrito en Un camino prehistórico: Camiño dos Arrieiros podemos seguir la AC-101 As Pontes-Ortigueira partiendo del km 18, Pena Faladora, que fue el último lugar que visitamos. Muy poco después del km 18 abandonamos la AC-101 para desviarnos a la derecha por la CP-4401 siguiendo unos indicadores hacia Caión (Mañón), O Barqueiro y Grañas.

Antes de llegar a Pena Branca podemos aprovechar y, en el km 7.800, desviarnos a la izquierda por un indicador que señala hacia Penavide, se tira por esta carreterita y se coge enseguida la primera pista a la derecha que lleva al lugar de Xuncos de Mouraz, por donde discurría el camino prehistórico: un poco más adelante de dos túmulos bien visibles a la derecha, que seguramente son los números 46 y 47 de la clasificación tumular de Maciñeira (1), se encuentra el Cristo de Mouraz. Según don Federico era "un gran crucero de piedra con amplia base, que sirve de mojón para dividir sobre aquel ángulo las parroquias de Maañón, Grañas, Devesos y Couzadoiro, diciéndose en la localidad que sentados al pie de esa cruz pueden comer los cuatro respectivos curas sin salir de sus feligresías" (pg. 65-66). 

Volvemos a la carretera principal y bastante más adelante, siguiendo todo el tiempo por la CP-4401, entramos en el km 20 en la parroquia de Ribeiras do Sor. Aproximadamente en el km 21, o en todo caso entre Casa Daniel y la Taberna do Labrego (km 22), cogemos a la izquierda un desvío señalizado hacia Pena Branca. Comienza una pronunciada subida por una carretera que lleva a la aldea de Pena Branca, desde allí, dejando a la izquierda las casas, seguimos subiendo hacia lo alto de la montaña y al llegar a un desvío tomamos a la izquierda para llegar a la zona del Parque Eólico. Junto a los aerogeneradores 1 y 2 hay un Mirador desde el que se observa una magnífica vista del mar y el estuario del Sor (Ría do Barqueiro) al norte.

Necrópolis de Pena Branca

Croquis del camino hacia la necrópolis desde la aldea de Pena Branca.

Los túmulos, algunos de ellos dolménicos con cámara bastante bien conservada, se sitúan como se indica:

-entre el aerogenerador 11 y el 12 y justo detrás del gran crestón o afloramiento que da nombre a la dorsal tenemos el túmulo dolménico 72 y una curiosa excavación circular de fondo plano "casi constantemente llena de agua pluvial que los más ancianos de la localidad recordaban siempre así, repitiéndose el caso cerca del túmulo 75 de este mismo grupo" (pg. 77)

Excavación circular junto al túmulo 72. Dimensiones: 9 m de diámetro y 60 cm de profundidad.

-hacia el norte y tras el aerogenerador 7 se encuentra el gran dolmen 76, también conocido como Forno dos Mouros, término que viene a ser el nombre común con que se designan las cámaras megalíticas en esta zona. Inmediata a él vemos la otra excavación circular; en esta ocasión sí está llena de agua.

Forno dos Mouros de Pena Branca.

Excavación circular junto al Forno dos Mouros, cuyos ortostatos son esas piedras que asoman delante del aerogenerador de la izquierda. El túmulo 75 que señala Maciñeira como más próximo apenas es perceptible.

Decía Maciñeira sobre estas construcciones: "dados sus diámetros y configuración repetida ¿trataríase de sitios dispuestos para erigir otras tumbas en las respectivas necrópolis? ¿Practicaríanse estas excavaciones de una manera ritualística, a fin de extraer tierras humíferas con que formar los túmulos inmediatos, ya que generalmente fue el material empleado en los mismos? Ello es que entre los trescientos por mí descubiertos, sólo he observado estos cinco casos de hoyos circulares [los otros tres en Somozas y As Pontes] a sus inmediaciones y ningún otro semejante en todas las montañas del país que durante cuarenta años recorrí con afán investigador" (pg. 77-78).

Si seguimos la pista hacia el sur llegamos a otro Cristo o cruceiro desaparecido del que sólo quedan restos de la base y un fuste roto: "pasando al lado del caserío de Munín y de un gran crucero de piedra en medio de amplia gándara, no aparece ningún indicio de necrópolis. Pero al volver a ascender un corto trecho yérguese ante el transeunte el gran roquero de Pena Blanca, coronando la divisoria, así llamado por ser de blanco cuarzo" (pg. 74-75).

En primer término, los restos del cruceiro, tras él el afloramiento de Pena Branca que da nombre a la dorsal.

(1) Federico Maciñeira, Bares. Puerto hispánico de la primitiva navegación occidental, ed. de Fermín Bouza-Brey, Santiago de Compostela, CSIC, 1947.

jueves, 13 de enero de 2022

Bidentes

Que o señor Pepe do Curro é un dono do gando, un lord of cattle de raigame, xa estaba moi claro para nós cando nos fornecera a explicación do que era unha revolta. Agora resólvenos indirectamente un outro enigma ó explicarnos o sistema para coñecer a idade das vacas polos dentes: que era, na relixión romana, unha víctima bidente destinada ós sacrificios, e por que os sacerdotes que oficiaban estes se chamaban bidentais?

"As vacas nacen con oito dentes pequeniños abaixo, arriba non teñen dentes. E ós dous anos cáenlles os dous do medio (están de mamotes), logo sáenlles no oco dous dentes definitivos (están de palletas), logo outros dous máis un a cada lado das palletas (están de medio dente)... logo están de seis dentes, e cando tiñan oito dentes estaban cerradas, coa dentadura completa. Despois non había forma de saber a idade das vacas, ó non ser polo desgaste" (1).

O gando bidente no mundo romano, como no noso, era o que estaba de palletas, é dicir que xa lle saíran os dous primeiros dentes definitivos e comezara, polo tanto, a deixar de ser unha cría, un xato, no caso das vacas. Tiña, entón, máis de dous anos.

No século II o urbanita romano Aulo Gelio ó escoitar unha explicación semellante sobre as ovellas bidentes ("que tiñan dous dentes") non daba creto ó non saber que a referencia a eses dous dentes era polos dous primeiros definitivos, meirandes que os de leite. Aulo Gelio imaxinaba unha ovella con só dous dentes e escachaba coa risa (Noites Áticas).

Xuvenca, vaca bidente ou que está de palletas.

(1) Transcrición da grabación fornecida polo seu neto Manuel Ruibal.

miércoles, 12 de enero de 2022

Santos falsos (hagiotoponimia)*

*Publicado en Celtiberia.net en febrero de 2007

1. San Millán

Se documenta como “sanctos medianos”.
 • Año 906: “in territorio Coyanca villa que dicitur Sancti Emiliani que ab antiquis uocabatur Sanctos Medianos ex integro per suos terminos, et locos antiquos per terminos Sancti Vicenti et villam Mannani, et per Ssuares et per Lagunam et ex alia parte per flumen Extula cum sexigas molinarias siue et piscarias, prata, pascua”
 • Año 908: “adicimus ecclesiam que uulgus uocat Sanctos Medianos, que est e contra Coyanca, cum omnibus suis terminibus ex integro, ut filius noster Gundisaluus obtinuit. item et in Coanca ciuitate ecclesie sancti Saluatoris et ecclesiam sancte Marie”

Es el actual San Millán de los Caballeros (León), limitada por Villamañán, Zuares del Páramo, Laguna de Negrillos y el río Esla, y perteneciente al territorio de Coyanca (Valencia de Don Juan).

No existen santos pequeños, medianos o grandes, ni santos debajo, en el medio o encima, así pues, del latín saltum (soto): *saltos medianos = sotos en el medio, medianeros > *santos medianos. La evolución del grupo alt > ant ha podido ser natural ya que ambos sonidos tienen en común un punto de articulación alveolar (1). Esta evolución, que suponemos natural, es la que a continuación ocasiona la reinterpretación del nombre como si se tratase del homónimo proveniente del latín sanctum, de ahí la grafía con c de ambos documentos.

La evolución del grupo d+yod hacia ll también es la esperable, lo mismo que la inflexión o cierre de la vocal precedente en contacto con la yod: medianos > millanos; mediano > millán(o) con apócope.

La cristianización hubiese sido igualmente efectiva con el topónimo en plural pues podría justificarse una advocación a un San Millán desdoblado en dos lugares de culto próximos (es lo que creo que sucedió en el caso de San Millán de la Cogolla, con dos, de Suso y de Yuso). Pero en el caso que nos ocupa no fue ésta la solución y al fijarse como hagiotopónimo adoptó la forma en singular de los mismos.

Otro caso que ratifica lo que estamos viendo. Tumbo de San Julián de Samos (Lugo):
 • Año 997: "eiromiliani" (agrum medianum > eiromillano / eiromillán / eiromeán...). El compuesto figura con desinencia de genitivo para indicar relación con respecto a un posible núcleo elidido: [terras] Eiromiliani = tierras de un lugar llamado Eiromillán.

2. San Julián

Como diminutivo proveniente del latín saltum (soto, bosque) el gallego todavía conserva el nombre común “soutullo”, aunque a punto de extinguirse en el uso actual del idioma; quedará como apellido y topónimo frecuente. Se documenta evolutivamente en dos fases:

a) Sustitución del sonido lateral alveolar por el nasal homólogo: año 854 Samos, “et alia terra in Santulio”.
b) Vocalización secundaria de la sílaba finalizada en nasal: año 1062 Carboeiro, “et senras de Sautulio cum suo molino et cum suas aquas”.

La evolución concluye con el consabido paso au > ou: soutullo.

A esta forma diminutiva puede adjuntársele un morfema derivativo de procedencia. Partiendo de las fases evolutivas que acabamos de ver en los apartados a) y b) el resultado sería:

Santulio --> santuliano > santullano = del sotillo
Sautulio --> sautuliano > sautullano = del sotillo

La explicación convencional por la cual el topónimo asturiano, palentino, etc. Santullano / Santullán procede siempre de un lugar de culto dedicado a la memoria de San Julián (Sanctum Iulianum) habrá que reconsiderarla ya que también es explicable por reinterpretación cristianizante y latinización de sautulianum = del sotillo. Incluso podríamos pensar que esta toponimia derivada de saltum inspiró, en el momento de la repoblación mediante fundaciones de iglesias, algunas de las numerosas advocaciones a San Julián.

Así tenemos cómo un morfema derivativo se convierte en nombre propio en virtud de la reinterpretación o, tal vez, cristianización consciente del paraje y del topónimo:
-ulianum > Juliano / Julián.

En Galicia se produce un paso más en este complejo proceso: cuando el topónimo se asienta como hagiotopónimo y se asume su carácter de nombre propio, el Xulián se normaliza suponiéndolo castrapismo. La sustitución por el antropónimo Xián / Xiao es inevitable, y todo parecido con la realidad, inescrutable.

(1) Menéndez Pidal en Orígenes del Español, punto 20.3, 3ª ed. 1956, señala sin embargo que Saltus Noualis (1194) evoluciona a Sandoval "por etimología popular del adjetivo san", sin mencionar un posible cambio natural provocado por compartir ambos sonidos un mismo punto de articulación.

Mazafacha e Pedra Fachada

No Catastro de Ensenada (mediados do século XVIII) o deslinde da parroquia de Celas (Culleredo) pasaba pola Pedra Mazafacha: "de aquí a la piedra Mazafacha, y va en derechura al foxo y ojo de la fuente de las Brañas do Torreiro, piedra de Santa Marta [...]".

Non atopamos indicio algún de que o nome antigo da pedra fose "Maza da Facha", como se di nun artigo publicado en La Voz de Galicia o 24 de novembro de 2016 ("La piedra Mazafacha, un enclave poco conocido y plagado de leyendas", S. G. Rial). O máis probable é que o seu nome e o da Pedra Fachada (Catastro de Ensenada - deslinde de Queixas (Cerceda)) proveñan do latín fracta, "partida", o mesmo étimo que dá fecha, "pequena fervenza".

É así que o enorme penedo da Mazafacha, no Ghalo / Xalo, presenta unha gran fendedura á mitade. E que podería ser a primeira parte do litótopónimo? Pensamos que o latín mensa, no sentido de altar, é bastante apropiado ó contexto: trataríase entón dun penedo que se tería usado como altar rupestre ó ar libre. Mensa fracta > Mazafacha. Noutras delimitacións das parroquias contiguas, no mesmo Catastro de Ensenada, a mención do litotopónimo ven en plural como Mazafachas, cecais polos numerosos dólmenes que existiron no lugar, todos eles esnaquizados, pois é que o termo latino mensa tamén é de aplicación ós megálitos, por semellar grandes mesas de pedra.

No que respecta ó outro litotopónimo da parroquia de Queixas no seu límite coa de Rodís, presenta a particularidade da forma en participio (Fachada), cando o étimo fracta xa é participio do verbo latino frango. Leva entón unha doble marca gramatical que lle foi dada ó longo dos séculos como reforzo do sentido orixinario, xa esvaído có paso do tempo. Sen máis precisión por parte do sustantivo ó cal acompaña (Pedra) non podemos concretar se se trataría dun megálito escachado ou unha rocha natural partida que servía de marco.

Pedra Mazafachas e o marco do Seixo de Ollobo, coa Fonte Migueliña, nun mapa titulado "Deslinde total del Monte Xalo, de propios del ayuntamiento de Culleredo", 1969.

Outro étimo, mansus ou mansa, que se define no Du Cange como: "villa aut locus familiæ : fundus cum certo agri modo : villula coloni unius habitationi propria" non o vemos de aplicación neste caso por non ser o referente un lugar de habitación. Si podería terse en conta para o topónimo Saamasas (Lugo), que podería ser un caso de redundancia en dúas linguas *Sala-s + Mansa-s.

domingo, 9 de enero de 2022

Trexezo / Trixezo

Uns topónimos que nos chaman moito a atención en Soandres (A Laracha) son os de Trexezo ou Trixezo e o de A Orraca, xunto del.

Nos mapas máis antigos o nome do segundo ven como Casal de Orraca, polo que é probable que Orraca fora o nome da dona do casal, nome medieval que adoita aparecer como Urraca ou Orraca na documentación. Non sería, pois, un hidrónimo (base paleoeuropea *UR-, "auga") nin un derivado do latín horrea, "celeiro".

Trajezo e Casal de Orraca nas Minutas Cartográficas do IGN.

Polo que respecta a Trexezo / Trixezo, situado entre O Pazo e A Orraca, á veira dun vello camiño que viña do cruce da Meda ou Chousa da Cruz (marcado cunha estreliña azul), inclinámonos a pensar que é o resultado do latín transitium, "lugar de paso, situado nun traxecto". A evolución de trans a tras é a apropiada para as linguas románicas, logo a sibilante de *Trasezo acabaría por palatalizar ó estar diante dunha vogal có punto de articulación na parte anterior da cavidade bucal: Traxezo. Diversos xogos de armonización vocálica ou provocados pola metafonía, rexistrados nas cartas que manexamos, garanten a variabilidade do vocalismo átono inicial do topónimo: Traxezo / Trexezo / Trixezo.

A forma transitius rexístrase entre os documentos máis antigos da Gallaecia: "per transitius flumen" = "seguindo o percorrido do río" (ano 871, Lugo). 

Estariamos, pois, ante un odónimo, un topónimo viario, que ven soportado pola situación do lugar nunha vía de tránsito que partiría dende a Chousa da Cruz, onde acaba de aparecer unha interesante pedrafita (en estudo, atopada por Masús da Laracha), e chegaría ó Pazo, punto esencial na configuración do territorio gandeiro galego dende o Neolítico.

martes, 4 de enero de 2022

Ramo da sementeira e recitado para a bendición dos campos

Ramo da sementeira, segundo descrición de Lisón Tolosana.
(C) Andregoto Galíndez, 2022.

Para felicitar o Aninovo ós lectores do blog, un ramiño máis da nosa colección. É o ramo do fin da sementeira que fora descrito por Carmelo Lisón Tolosana ("Modulaciones rituales. La aldea gallega", Revista española de la opinión pública, 1971) cando recolleu as tradicións vencelladas ás labores do campo no Adro (San Martiño de Rodís - Cerceda).

Unha póla de loureiro adornada con castañas vai chantada no último carro que leva o toxo e o estrume fumegante á eira onde se sementou o millo o 11 de novembro, polo San Martiño. Ó chegar o carro á eira, un xoven da parroquia puña o ramo no sulco diante da moza que máis lle gustaba. Na nosa opinión trátase dun ritual de fertilidade dos campos e persoas. Os rituais, seguindo a Lisón, continuaban á tarde despois de xantar cun xoguiño que tentaremos non considerar violento dende a perspectiva de xénero actual, pois é que era unha tradición que as partes aceptaban e non se facía dano algún a ninguén: os homes levaban ás mulleres á corte e elas resistíanse a ir, agarrándose a calquera cousa con forza; ás veces era un home o que era conducido á corte por varias mulleres. É sen dúbida parte do mesmo ritual de fertilidade, simulando agora un episodio semellante cecais ó mito do rapto das Sabinas.

A bendición dos campos

Moi preto, en Carral, o noso informante o señor Pepe do Curro (de 96 anos de idade) fálanos dun outro ramo, o ramo de olivo bendicido o Domingo de Ramos. Gardábase o ramo de olivo, e logo facíanse cachiños del e levábanse ós sembrados (patacas, maínzo, trigho, liño) para bendicir as colleitas mollando a ramiña en auga bendita como se fose un hisopo, e dicindo mentres se asperxían os campos:

Marcha, corta,

marcha, corta,

marcha todo comichón,

que aí ven a auga bendita,

mailo ramo da paixón! (1)

Logo deixábase a ramiña chantada na terra.

(1) Transcrición da grabación fornecida polo seu neto, Manuel Ruibal.


A vella igrexa de San Xiao de Ferrol


Na Biblioteca Virtual de Defensa atopamos unha carta da ría de Ferrol do século XVII, ben bonitiña, coas goletas navegando pola ría: "Plano del puerto y ría del Ferrol, con los lugares a ella inmediatos según lo demuestran los números".

Ten moita máis calidade que a que manexara a historiadora local Margarita Sánchez ("La vieja iglesia de San Julián", La Voz de Galicia, 2005). Nela vese perfectamente a ubicación da primitiva igrexa de San Xiao, o patrón da cidade. A igrexa estaba cara ó mar e ó pé da rúa San Francisco, do lado esquerdo segundo se sube, e semella que o acceso á propia rúa San Francisco faríase, como sostén a historiadora, por un arco. A iglesia é románica, có característico ábside na cabeceira, que é interpretado por Sánchez, seguramente pola baixa calidade gráfica da documentación que manexou, coma unha capeliña adosada.

domingo, 2 de enero de 2022

Os Castros e o porto vello de Ferrol


"Plano del Puerto o Ría del Ferrol : en que existe el Departamto. de poniente situado en la Costa de Norte de España Reino de Galicia", ppios. do século XVIII (Biblioteca Virtual do Ministerio de Defensa). Marcados por min en letra de cor preta: Ferrol, Ermida da Madalena, Portobedo, Os Castros e Fontelonga, que se corresponden coa numeración do mapa (do 39 ó 43).

Vimos de atopar un novo castro costeiro na cidade, polo menos o indicador toponímico da súa existencia (Punta dos Castros), nun mapa do século XVIII. O castro fora construído nun promontorio a carón da Fontelonga (no actual Cuartel de Batallóns), nos terreos que agora ocupan o complexo de colexios Isaac Peral-Saturnino Montojo e a piscina deportiva privada da Marina. Máis adiante, localizamos o microtopónimo Portovedo ou Portobedo, que xa coñeciamos do vaciado que fixeramos do Libro Real de Leigosmais non o puidemos ubicar daquela.

Perfil da costa no século XVIII, entre A Fontelonga e o muelle de San Fernando (Portobedo).
(C) Biblioteca Virtual de Defensa: "Plano de la Plaza de El Ferrol".

Evidentemente Portobedo é un composto do latín Portum Vetum (porto antigo); a forma presenta fosilizado un estadío latino arcaico cuxa cronoloxía data posiblemente dos comezos da romanización da Gallaecia. Trataríase, segundo pensamos, do porto castrexo ou galaico-romano da fortificación anexa da Idade do Ferro.

En Ferrol Vello coñécese ben o microtopónimo Rúa do Castro no rueiro do porto actual, que é indicador doutro asentamento do Ferro neste tramo da ría. Ademáis, existe inventariado por Patrimonio da Xunta outro castro no outeiriño de Canido.

Os tres castros tan próximos fornecen unha idea suficiente da densidade de poboación na Idade do Ferro no territorio ocupado hoxe pola cidade. Dita densidade de poboación quedara reflictida na observación do xeógrafo hispano-romano Pomponio Mela, cando tras describir a estreita entrada da ría, falaba de Adróbrica como una urbs (cidade ou conurbación castrexa) dos ártabros.