domingo, 10 de enero de 2021

Bocelo

A pesares de que o sustantivo bocelo existe en galego có significado de "paso estreito, boqueira" (sendo según se pensa un derivado do latín buccam), o topónimo Bocelo non remitirá sempre ó devandito sustantivo, pois podería atoparse fosilizada nel unha evolución na que conflueu có primeiro unha forma provinte do diminutivo latino vaducellum < vadum, "vao dun río".

Na base de datos do CODOLGA atopamos as formas precisas para asentar a proposta, que suporía a normal redución do grupo vocálico a'o, formado trala caída da consoante sonora -d- intervocálica:

"per bao barragantino et per mamola de Vadozello et per ipsas arcas inter Eclesiola et Sartevagos" (Moraime, ano 1095)

"ab Ulia et inde per illum arrogium uocitatum Uaozelum. et inde ad illum cautum de Lauandaria" (Santiago, ano 1143)


Así pois, do diminutivo vaducello (pequeno vao) > Bocelo, e o diminutivo redundante Boceliños, que recuperamos do rexistro Catastral no lugar de Bocelo, baixo o antigo castro das Torres de Mens (Malpica de Bergantiños), nun interfluvio formado polo río de Cores, o rego de Asalo e o da Chanca.

No hay comentarios: