jueves, 3 de agosto de 2023

As Camoiras (Friol)

Abaixo á esquerda na folla castastral, Castronela das Camoiras (Friol).

Ó nacer o Rego do Porto do Río na aldea das Camoiras (Friol) consideramos que a etimoloxía do topónimo podería ser o latín "(ill)a Aqua Maura" (río escuro) ou "(ill)a Aqua Moria" (río salgado), sendo aquí aqua empregado no senso de "río".

O a- inicial de aqua teríase separado nunha fase moi temperá por confundirse co -a final do artigo que lle precede, o que deixa ó grupo kw+vogal en posición inicial, posición na que se perde o apéndice labial, como en quantum > canto, quomodo > como, etc. Do contrario, o resultado tería sido a evolución normal de aqua > auga: *Auga Moura / *Auga Moira.

As Camoiras será, entón, unha formación plural dende un singular xa consolidado A Camoira. Observamos o topónimo en singular na microtoponimia da folla catastral no composto Portacamoira (Porto A Camoira < Aqua Maura / Moira), que é equivalente na designación dos referentes "porto" e "río" ó devandito Porto do Río; ámbolos dous conforman un caso de toponimia tautolóxica latino-romance.

A secuencia aqua + nome do río pode estar na base de topónimos como Caminha (Portugal), de *aqua Minea.

A proposta de Nicandro Ares ("Toponimia do concello de Palas de Rei", Lvcensia, 2003) de considerar a testemuña medieval "Camauria" (ano 971 - Sobrado) como un bitemático *cama - aurea non se sostén nos principios semánticos xerais da formación dos compostos toponímicos.

No hay comentarios: